Regulamin Strony

Regulamin

 

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu. Właścicielem serwisu internetowego www.holidayservice.pl jest firma Holidayservice sc. Ewa Orzłowska, Stefan Gładkowski z siedzibą w Poznaniu, ul. Serbska 14d/8, NIP: 972-121-18-55, REGON: 3013946355

 

Serwis umożliwia Państwu wyszukanie rezerwacji i zakup imprez turystycznych poprzez kontakt z naszym pracownikiem w biurze podróży działającym pod nazwą Holidayservice. Opublikowane na stronach internetowych www.holidayservice.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

 

 

§ 1. Podstawowe objaśnienia

 

Touroperator (Organizator) - biuro turystyczne, które jest organizatorem prezentowanych na stronach serwisu ofert turystycznych.

Agent - biuro podróży, którego działalność polega na prezentowaniu oraz stałym pośredniczeniu w zawieraniu Umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz Organizatorów posiadających wymagane dokumenty w kraju (koncesję) a także na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.

Pracownik - pracownik biura podróży działającego pod marką Holidayservice zajmujący się kompleksową obsługą Klienta związaną z prezentowanymi ofertami na stronach portalu.

Klient – osoba składająca zapytanie ofertowe lub wykupująca imprezę turystyczną, pobyt w hotelu, bilet autokarowy, bilet lotniczy lub polisę ubezpieczeniową.

Umowa – zgłoszenie – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy za pośrednictwem Agenta zawierająca szczegółowe dane dotyczące wykupionej imprezy a także dane osób w niej uczestniczących. Po jej podpisaniu przez Klienta staje się prawnie wiążąca dla obu stron.

Warunki uczestnictwa – integralna część Umowy – zgłoszenia regulujące wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Klienta.

Impreza turystyczna – usługa wykonywana przez Touroperatora na rzecz Klienta zawierająca program oraz świadczenia objęte wspólną ceną.

Serwis – serwis internetowy www.holidayservice.pl

 

 

§ 2. Zasady korzystania z Serwisu internetowego

 

Korzystając z Serwisu akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponoszą własną odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z Serwisu.

Klient korzysta z Serwisu tylko w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponosi pełną odpowiedzialność.

Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

Dokonanie rezerwacji i zakupu imprezy turystycznej, realizowane jest za pośrednictwem pracowników pracujących w biurze podróży Holidayservice i jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.

 

 

Biuro Podróży Holidayservice nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez wad, usterek, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem Rezerwacji Internetowej oraz że rezultat poszukiwań sprosta Państwa oczekiwaniom, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych z serwisu informacji.

 

 

Dane osoby, rezerwującej imprezę turystyczną, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej pod rygorem niezrealizowania wykupionych świadczeń. W przypadku niezgodności danych osobowych zawartych w rezerwacji z danymi w ww. dokumentach, dokonana zapłata za niezrealizowane z tego powodu świadczenia nie podlega zwrotowi. Dokonując rezerwacji Klient powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty.

 

 

§3. Zawarcie umowy o imprezę turystyczną

 

Zarezerwowanie wycieczki turystycznej może odbyć się następująco:

 

Na stronach www.holidayservice.pl zostają udostępnione oferty turystyczne wybranych Touroperatorów zawierające szczegółowy program, świadczenia oraz koszty imprezy.

Po zapoznaniu się i wybraniu przez Państwa interesującej oferty możecie dokonać wstępnej rezerwacji poprzez formularz rezerwacyjny (klikając „Rezerwuj”), drogą e-mailową lub telefonicznie bezpośrednio u pracownika pod nr telefonu znajdującej się na stronach serwisu.

Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, e-maila z wstępną rezerwacją lub wstępnego zapisu telefonicznego pracownik biura podróży Holidayservice ustala możliwości zawarcia Umowy-zgłoszenia z Organizatorem na wstępnie dokonaną rezerwacje imprezy.

Otrzymując potwierdzenie dostępności miejsc pracownik Holidayservice przesyła do Państwa ( e-mailem) lub przekazuje osobiście wszelkie informacje oraz dokumenty potrzebne do zawarcia umowy (projekt Umowy oraz Warunki Uczestnictwa w imprezie).

Po podpisaniu Umowy dokonujecie Państwo wpłaty (zaliczki lub całej kwoty za imprezę) na wskazany przez pracownika Holidayservice numer rachunku bankowego. Wpłaty można dokonać tradycyjnym przelewem bankowym, lub osobiście gotówką w siedzibie biura.

W momencie podpisania Umowy przez Klienta zawarta zostaje Umowa pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy za pośrednictwem Agenta.

Potwierdzenie zapłaty czy to zaliczki lub całej należności za imprezę turystyczną jest zakończeniem rezerwacji i dokonaniem sprzedaży świadczeń.

 

 

§4. Ochrona danych osobowych

 

Wszystkie dane osobowe udostępniane przez Państwa w trakcie procedury rezerwacyjnej na stronach Serwisu internetowego www.holidayservice.pl wprowadzane do systemu, drogą e-mailową lub telefonicznie będą przetwarzane przez Holidayservice zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Polityka ochrony danych osobowych stanowi osobny dokument umieszczony na stronie.

 

 

§5. Cena imprezy turystycznej

 

Cena zakupionej wycieczki turystycznej obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie wycieczki turystycznej, a w szczególności: opłatę za zakwaterowanie, opłatę za środek transportu (nie dotyczy wycieczek z dojazdem własnym), opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem wycieczki, podatki, opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku wycieczek lotniczych, inne zgodne z opisem wycieczki.

 

Organizator wycieczki może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji i podpisaniu Umowy. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. Biuro Podróży Holidayservice nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie-zgłoszenie lub w Warunkach Uczestnictwa, jaką podpisują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.

 

 

Z uwagi na fakt, że cena wycieczki turystycznej może być wyrażona przez niektórych Organizatorów zarówno w PLN jak i w walutach obcych, cena za wycieczkę turystyczną może ulec zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty, jednakże zmiana ceny nie może nastąpić w okresie 20 dni przed datą wyjazdu.

 

 

Ceny mogą ulec zmianie z powodów określonych przez Touroperatora przewidzianych w jego warunkach uczestnictwa.

 

 

Ostateczna cena zakupu imprezy turystycznej nie jest gwarantowana przez pracownika Holidayservice w momencie dokonywania przez Państwa rezerwacji, aż do chwili uzyskania przez pracownika biura Holidayservice ostatecznego potwierdzenia Państwa rezerwacji od Organizatora wycieczki turystycznej.

Holidayservice zastrzega sobie prawo do anulacji wstępnej rezerwacji założonej przez Państwa oraz pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w systemie rezerwacyjnym www.holidayservice.pl zostały podane błędne ceny w opisie zarezerwowanej przez Państwa imprezy turystycznej.

 

 

§6. Regulowanie płatności

 

Terminy oraz kwoty wpłat za imprezę określa Organizator w warunkach uczestnictwa, o czym dodatkowo poinformuje Państwa pracownik biura podróży Holidayservice.

Pierwsza wpłata (zaliczka) a także druga wpłata powinny zostać uregulowane w terminach przekazanych Państwu przez pracownika Holidayservice w potwierdzeniu rezerwacji oraz Umowie pracownik biura podróży dokonuje ostatecznej rezerwacji u Organizatora zamówionej przez Klienta imprezy w momencie przesłania przez Klienta wpłat zgodnie z terminami w potwierdzeniu i Umowie na wskazany przez Agenta numer konta bankowego. W przypadku, gdy termin rezerwacji jest krótszy niż data wpłaty zaliczki oraz drugiej płatności określona przez Organizatora a także ofert last minute, ofert specjalnych oraz ostatnich miejsc w samolocie Klient zobowiązany jest do wpłaty całej kwoty za imprezę oraz niezwłocznego przesłania do biura podróży Holidayservice podpisanych dokumentów i potwierdzenia zapłaty mailem.

 

 

Przy wpłacie zaliczki, pracownik biura podróży Holidayservice udzieli Państwu szczegółowych informacji na temat harmonogramu dalszych dopłat do pełnej ceny wycieczki.

Mają Państwo do wyboru następujące formy płatności:

 

Przelew bankowy

Karta płatnicza

Wpłata gotówkowa

 

Operatorem płatności online jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,), strona internetowa: www.Przelewy24.pl.

 

Wysokie bezpieczeństwo dla transakcji kartowych zapewniane jest przez zastosowanie silnych zabezpieczeń transakcji - 3D Secure (Verified by VISA oraz MasterCard SecureCode), SSL EV (Secure Sockets Layer Extended Validation). System zapewnia wysokie bezpieczeństwo również dzięki rozwiązaniu, w którym numery kart płatniczych nigdy nie trafiają do sklepu internetowego i co równie ważne nigdzie nie są one przechowywane. Klient ma gwarancję, że numer jego karty zna tylko on i jego bank

 

Płatność gotówką- wpłat gotówkowych można dokonywać w biurze Holidayservice w Poznaniu, ul. Bukowska 285 (Port Lotniczy Poznań Ławica).

 

 

§7. Zmiana rezerwacji

 

Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na warunkach określonych przez Organizatora imprezy. Dokonując zmian powinni Państwo liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z warunkami uczestnictwa Organizatora imprezy turystycznej. Dokonanie zmian w rezerwacji imprezy turystycznej możliwe jest poprzez e-mail, podając nazwisko i numer rezerwacji lub przez kontakt telefoniczny z naszym biurem lub bezpośrednio w biurze Holidayservice w którym Państwo dokonywaliście rezerwacji.

 

 

§8. Anulowanie rezerwacji

 

Klient, któremu nieprzewidziane sytuacje uniemożliwią uczestnictwo w wykupionej imprezie może zrezygnować z imprezy na zasadach określonych w zaakceptowanych Warunkach Uczestnictwa danej imprezy.

W dniu zakupu imprezy turystycznej Klient może jako dodatkową opcję wykupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy. Doradca Turystyczny Wakacyjnego Świata przedstawi wszystkie szczegóły dotyczące ubezpieczenia.

Rezygnację z wybranej imprezy lub pobytu pracownik biura podróży Holidayservice przyjmują wyłącznie w formie pisemnej poprzez wysłanie drogą elektroniczną lub listownie (listem poleconym) zlecenia rezygnacji.

Po otrzymaniu od Klienta rezygnacji pracownik Holidayservice niezwłocznie przekaże pismo do Organizatora.

Biuro Podróży nie ponosi odpowiedzialności za zmiany elementów Umowy -zgłoszenia lub za anulowanie wyjazdu na imprezę turystyczną przez Organizatora wycieczki.

Informacje o ewentualnych zmianach dotyczących rezerwacji dokonanych przez Organizatora wycieczki, przesyłane będą przez pracownika biura podróży Holidayservice pod wskazany w formularzu adres e-mail lub/i będą przekazywane telefonicznie.

 

 

§9. Obsługa posprzedażowa

 

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z biurem Holidayservice, w którym była dokonywana rezerwacja i uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące Państwa wyjazdu.

Na minimum 24 godziny przed wylotem powinni Państwo skontaktować się z pracownikiem biura podróży Holidayservice, aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.

Pracownik biura podróży Holidayservice poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w realizacji wycieczki turystycznej na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora.

 

 

§10. Postępowanie reklamacyjne

 

W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z odpowiedniego wykonania Umowy przez Organizatora mają Państwo prawo złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy o imprezę turystyczną przez Organizatora w biurze Holidayservice w którym została zawarta Umowa-zgłoszenia. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Reklamacja może być również złożona bezpośrednio na adres Organizatora wycieczki turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danej wycieczki turystycznej.

 

Dokładamy wszelkich starań, aby usługi świadczone przez Holidayservice były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi w biurze Holidayservice mają Państwo również prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje związane z jakością obsługi przez pracownika biura podróży Holidayservice należy składać w biurze Holidayservice ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań lub wysyłać je na adres internetowy info@holidayservice.pl Holidayservice rozpatrzy Państwa reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania. Prawidłowo złożona reklamacja powinna, zawierać co najmniej: oznaczenie Usługobiorcy tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi kontakt z Usługobiorcą) oraz opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie będą rozpatrywane.

 

 

§11. Postanowienia końcowe

 

Korzystając z usług świadczonych przez www.holidayservice.pl oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez uwag.

 

 

 

 Polityka Ochrony Danych osobowych - Prywatność i bezpieczeństwo danych

 

 

 

Dane biura podróży - zwanego dalej Portalem:

 

Nazwa: Biuro Podróży HolidayService


e-mail: info@holidayservice.pl

 

Tel: +48 61 677 1000


 

 

Klauzula informacyjna

Prywatność naszych użytkowników to dla nas priorytet, dlatego dbamy o to, by Twoje dane były u nas bezpieczne. Chodzi o dane osobowe i dane zapisywane w plikach cookies i pochodnych technologiach, które zbieramy gdy dokonujesz rezerwacji/zgłoszenia imprezy turystycznej lub korzystasz z naszego Portalu. Podczas wyszukiwania albo porównania ofert na naszym Portalu zapisujemy tylko pliki cookies.

 

Dopiero w momencie, gdy rozpoczniesz proces rezerwacji i wypełnisz formularz kontaktowy Twoje dane osobowe takie jak: nazwisko, imię, data urodzenia, adres, email zostaną zapisane.

 

Rozwiązania, których używamy są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), tzw. RODO.Administrator danych osobowych

 

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych na etapie poszukiwania imprezy turystycznej jest Portal.

Po zrobieniu rezerwacji turystycznej administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych zostanie organizator turystyki, z którym zawrzesz umowę.

 

Kontakt w sprawie danych osobowych

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych

osobowych:  

  •  

  • Przed rezerwacją:

  •  

prosimy o kontakt z naszym Portalem.

  •  

  • Po rezerwacji

  •  

prosimy o kontakt z organizatorem turystycznym, którego dane  znajdziesz na dokonanej przez Ciebie rezerwacji.

Tak długo jak nie zrobisz rezerwacji my odpowiadamy na Twoje wszystkie pytania w sprawie danych osobowych.

Na Twoje pytania odpowiemy najszybciej jak to możliwe, maksymalnie w ciągu 30 dni.

W dowolnym momencie masz prawo do żądania od nas: dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich, a także wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego oraz prawo do przenoszenia danych. Jako osoba składająca wniosek lub zlecenie dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz zostać poproszona przez nas o odpowiedź na kilka pytań związanych z Twoimi danymi osobowymi, które umożliwią nam weryfikację Twojej tożsamości.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać:

a) w celu umożliwienia zawarcia, a następnie realizacji: umowy o udział w imprezie turystycznej z organizatorem turystyki oraz umowy ubezpieczenia podróżnego z Ubezpieczycielem, a także w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w celu opieki około obsługowej i kontaktu w sprawach związanych z rezerwowaną za naszym pośrednictwem imprezą turystyczną,

b) w celu promocji oferowanych przez nas usług i poznania Twoich preferencji, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Dzięki temu będziemy mogli dopasować usługi i dostarczane Ci treści do Twoich oczekiwań,

c) w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń zawartych za naszym pośrednictwem umów o udział w imprezie turystycznej oraz umowy ubezpieczenia podróżnego, a także innych umów zawartych z nami,

d) w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w celu obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych w tym celu.

 

Odbiorcy danych

Dbanie o poufność Twoich danych jest dla nas priorytetem. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury technicznej, informatycznej czy w bieżących sprawach naszej działalności, dostęp do podanych przez Ciebie danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 

a) Nasi upoważnieni pracownicy.

b) Podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa.

d) Dostawcy usług zaopatrujący nas w rozwiązania techniczne, organizacyjne oraz związane z zarządzaniem firmą (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe).

 

e) Dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający nas w dochodzeniu należnych roszczeń oraz obrony naszych praw (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne).

 f) Organizatorzy turystyki, firmy ubezpieczeniowe oraz instytucje bankowe, z którymi mamy zawarte umowy agencyjne, umowy pośrednictwa w sprzedaży produktów i/lub świadczeniu usług, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania łączących nas umów lub umów zawartych za naszym pośrednictwem. 

g) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do odbiorców danych w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Czas przechowywania danych

Czas, przez jaki będziemy przechowywać Twoje dane, zależy od tego, w jakim celu je przetwarzamy:

 a) W przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i realizacji umowy o imprezę turystyczną oraz obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, możemy przechowywać podane przez Ciebie dane osobowe w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń oraz obrony naszych praw. Czas przechowywania wynika z przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

 

b) W przypadku przetwarzania danych w celu promocji oferowanych przez nas usług i poznania Twoich preferencji podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak długo będziesz korzystał z naszych usług. W każdym momencie możesz zgłosić nam, iż nie chcesz otrzymywać od nas takich treści. Wówczas zaprzestaniemy ich wysyłki zgodnie z Twoim żądaniem.

c) W przypadku przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych, możemy przechowywać podane przez Ciebie dane w zakresie i przez okres wymagany przepisami prawa - 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą, a także po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy.

Po upływie wyżej wymienionych okresów podane przez Ciebie dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 

Twoje prawa

Masz prawo do wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uważasz i potrafisz uzasadnić, że Twoje dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

Na naszym Portalu dane przekazujesz dobrowolnie, pamiętaj jednak, że jest to niezbędne, abyśmy mogli pośredniczyć w zawarciu przez Ciebie umowy o udział w imprezie turystycznej z organizatorem turystyki czy umowy ubezpieczenia podróżnego z Ubezpieczycielem oraz, jeśli wyrazisz taką chęć, przesyłać Ci nasz: np. Newsletter lub inne świadczone przez nas usługi drogą elektroniczną, a także kontaktować się z Tobą telefonicznie.

 

Zmiany polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja obowiązuje od 25 maja 2018 roku.